ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Хорооны төлөвлөгөө

2015-11-18 11:12

5.Хууль эрх зүй, хүний эрх, өргөдөл хүсэлтийн хороо

Сумын хэмжээнд сахилга дэг журмыг бэхжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тодорхой ажил зохион байгуулах, энэ талаар холбогдох байгууллага, албадаас зохиож буй ажилтай танилцах, ажлын чиглэл, заавар, зөвлөгөө өгөх.

Жилийн турш

Хууль эрх зүй, хүний эрх, өргөдөл хүсэлтийн хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

 

Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг төрийн  байгууллагуудад мөрдүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй, хөнгөн шуурхай болгоход хүч анхаарал тавих.

Жилийн турш

Хууль эрх зүй, хүний эрх, өргөдөл хүсэлтийн хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

 

Хууль хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, ажлын алдаа завхрал, хүнд суртал, чирэгдэл гаргаж буй эсэхэд хяналт тавих, шийдвэрлүүлэх, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.

Жилийн турш

Хууль эрх зүй, хүний эрх, өргөдөл хүсэлтийн хороо

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, ЗДТГ

 


2015-11-18 11:12

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд